Ortaokul

12. Sınıf İslam Kültür Ve Medeniyeti 2. Dönem 1. Yazılı PDF

12. Sınıf İslam Kültür Ve Medeniyeti 2. Dönem 1. Yazılı PDF soruları aşağıdaki konuları baz almaktadır.

1. ÜNİTE İSLAM KÜLTÜR VE MEDENİYETİNİN DOĞUŞU
1. Kültür ve Medeniyet Kavramları
• Kültür bir milletin zamanı boyunca ürettiği ve nesilden nesile aktardığı maddî ve tinsel değerlerinin bütünü anlatım eden bir
kavramdır.
• Toplumların haiz olduğu iman, düşünce, sanat, âdet ve geleneklerinin tümü kültür terimine dahildir.
Kültür, adamın tüm faaliyet alanlarını kapsadığından farklı şekillerde tanımlanabilecek bir kavramdır.
Bu tanımlardan bazıları şunlardır:
● Bir milletin dinî, etik, hukuki, iktisadi, lisani, akli birikimlerinin bir bütünüdür. (Ziya Gökalp)
● İnsanın kendini ve tabiatı yönetme yöntemiyle meydana getirmiş olduğu eserlerdir. (A. Young)
● Toplumsal olarak öğretilip yeni kuşaklara aşılanan davranışlardır. (Alfred Tozzer)
● Kültür aslında herhangi bir topluluğun dininin vücut bulmuş şeklidir. (Thomas Stearns Eliot)
● Refleks yahut insiyak dışında insanın yapmış olduğu gözlenebilir her huy, doğada ve topluluk yaşamı içinde meydana getirmiş olduğu her
türlü eserdir. Kısaca insan ürünü olan her oluşum kültürdür. (Yılmaz Özakpınar)
Kültürün özellikleri şunlardır:
● Kültür, tabiatta kendiliğinden bulunmaz; insan ürünüdür.
● Özü itibarıyla zihni ve manevidir. İnsan zihninin görüş, anlak ve değerlendirme tarzını yansıtır.
● Tarihî süreçte doğar.
● Toplumun olmadığı yerde kültür de yoktur.
● Her toplumun bir kültürü vardır, kültürsüz insan camiası olmaz.
● Kültürü gerçekleştiren unsurlar içinde sürekli etkileşim vardır.
● Kültür kendi arasında bir bütünlük ve tutarlılık gösterir.
● Dışarıdan almış olduğu unsurlar mevzusunda seçicidir.
● Sabit değil, değişkendir.
● İnsanın ihtiyaçlarına göre şekillenir. Sürekliliği, temel gereksinimleri karşılayabilmesine bağlıdır

 

1. İslam Kültür ve Medeniyetinin Esasları

Kültür ve medeniyet; dinî, siyasi, sosyal, ekonomik, ilmî ve sanatsal alanlardaki gelişmelerle zaman ve mekân içerisinde oluşur.
Medeniyetler, kendilerine özgü esaslar sayesinde birbirlerinden ayırt edilirler. İslam kültür ve medeniyetinin de üzerine kurulu
olduğu temel esasları vardır.
Tevhid Hürriyet Özgünlük Evrensellik İlmîlik Yerellik Sulh
1.1. Tevhid
• Tevhid inancı, İslam ümmetinin ilim, sanat, düşünce ve sosyal hayatının her alanında etkili olmuştur.
• İslam medeniyeti tevhidî yani bütüncül bir âlem/varlık anlayışına sahiptir.
• İslam inancında Allah (c.c.) her şeyin tek yaratıcısı ve tek sahibidir.
Tevhid inancının Müslümanların hayatına etkileri:
İslam Medeniyeti ve Hürriyet
1.2. Hürriyet
• Hürriyet kişinin kendi iradesiyle karar verebilme ve
kararını uygulamaya koyabilme özgürlüğüdür.
• Her insan hür olarak yaratılmıştır. Hürriyet doğuştan
gelen temel bir haktır.
• İslam’da hürriyet dinî, ahlaki, hukuki ve toplumsal
yönleriyle bir bütün olarak ele alınır.
• İslam’da hürriyet, insanın yalnızca Allah’a (c.c.) kulluk
ederek, bütün dünyevi otoritelerden kurtulmasıdır.
• Allah’a kul olmak kişiyi kendi nefsi dahil köleleştiren her
türlü gücün baskısı ve boyunduruğu altına girmekten korur.
1.3. İlmilik
• İslamiyet, yeryüzünde insanlığı ilme sevk eden ve ilim tahsilini ibadet sayan yegâne dindir. Bu yüzden İslam medeniyeti
ilim medeniyeti olarak nitelendirilir.
• Müslümanlar vahyin rehberliğinde bilginin kaynağıyla güçlü bir irtibat kurarak sürekli edindikleri yeni tecrübelerle
İslam medeniyetini zirveye taşımışlardır.
• İlmî çalışmalarda gösterilen gayret; mantık, kelam, felsefe, hadis, tefsir, fıkıh, tarih, dil, fizik, kimya, matematik, tıp
ve astronomi gibi ilimlerin gelişmesini sağlamıştır.
1.4. Özgünlük
• İslam medeniyeti, karşılaştığı İran, Yunan ve Hint gibi medeniyetlerden aldıklarını İslam potasında eritmiştir.
• Devraldığı mirasın, tevhide uygun olanını kullanmış, aykırı olanlarını ise ya ıslah etmiş ya da reddetmiştir.
• İslam medeniyeti eklektik, taklitçi ya da öykünmeci bir tutum içinde olmamış; kendine özgü yapısını her zaman
korumuş, özgün eserler vermiştir.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu